ടാൻസ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ & ഐ ക്ലിനികിലെക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്‌

Detailed Information

MANAGER (Any Graduates with relevant exp.)
ACCOUNTANT (BCom/MCom)
OPTOMETRIST (Male)
OPTICAL TECH. / OPTICIAN

താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക

Contact Information
Hiring Organization
Tanza Opticals
Location
Near MIMS Hospital, Kozhikode, Kerala

Luxury Force Traveller Van Rental Kochi

SOMETIMES JOURNEY IS MORE IMPORTANT THAN THE DESTINATION

WHEN THE JOURNEY IS COMFORTABLE, THE DESTINATION LOOKS EVEN MORE ENCHANTING

Our Speakers

Report This Job

Found This Job Inappropriate? Report To Us

Recent Job Listings